Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laadittu: 1.1.2019
Päivitetty: 1.1.2019

 1. Rekisterinpitäjä

Erkki Kaitsalmi (Monipalvelu Kaitsalmi), Päivärinteentie 6 as. 5, 20300 TURKU, erkki.kaitsalmi@gmail.com

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Erkki Kaitsalmi, erkki.kaitsalmi@gmail.com

 1. Rekisterin nimi

Monipalvelu Kaitsalmen asiakas- ja markkinointirekisteri

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön dokumentoitu suostumus tai
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite), tiedot tilatuista palveluista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tarvittaessa voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, tavaran- ja palveluntoimittajille, maksupalvelujen tarjoajille sekä liikekumppaneille. Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että asiaan kuuluvia salassapitovelvoitteita noudatetaan.

Palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen edellyttää määrätyissä tilanteissa henkilötietojesi luovuttamista.

Mikäli luovutamme tietojasi yhteistyökumppaneillemme, he toimivat henkilötietojen käsittelijän roolissa sopimuksen alaisina. Sopimuksen avulla velvoitamme yhteistyökumppanimme toimimaan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää rekisterin tietoja muuhun kuin Monipalvelu Kaitsalmen kanssa sovittuun toimeksiantoon.

Monipalvelu Kaitsalmi ei siirrä mitään tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa toimiville organisaatioille.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden henkilötietojen suojaaminen on yrityksellemme tärkeää. Yrityksessä käytetään asianmukaisia tekniikkaan, organisaatioon ja hallintoon liittyviä turvallisuusmenettelyjä, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön ja tuhoamisen varalta.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröidyllä on lisäksi muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).